Спомен

Минал живот за минали спомени.

Бледи следи от целувки отронени.
Спомен далечен за минали дни,
обич на заем за чужди очи.
Минал живот без обич- уви.
Минал живот и празни души.